พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Show simple item record

dc.contributor.editor วินัย รอดจ่าย, บรรณาธิการ
dc.contributor.editor กฤษณา บุญเรืองรอด, บรรณาธิการ
dc.contributor.editor สว่าง วงศ์ฟ้าเลื่อน, บรรณาธิการ
dc.date.accessioned 2008-06-17T12:13:29Z
dc.date.available 2008-06-17T12:13:29Z
dc.identifier.isbn 9740124615
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1081
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-06-17T12:13:29Z No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_3_75-1060.pdf: 77335059 bytes, checksum: ea729465833eb9d68f98626313930076 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 8a9d6498e80508ddb6a8fac4e64fc355 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-06-17T12:13:29Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_3_75-1060.pdf: 77335059 bytes, checksum: ea729465833eb9d68f98626313930076 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 8a9d6498e80508ddb6a8fac4e64fc355 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 128 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน th
dc.subject พุทธศาสนา -- ไทย th
dc.subject พุทธสาวก th
dc.subject วันสำคัญทางศาสนา th
dc.subject พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม th
dc.subject ธรรมะ th
dc.subject สงฆ์ -- กฏและการปฏิบัติ th
dc.title พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.type หนังสือเรียน th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_soc_sect_3_75-1060.pdf 77.33Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record