พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.date.accessioned 2008-06-17T13:43:23Z
dc.date.available 2008-06-17T13:43:23Z
dc.date.copyright 2545
dc.identifier.isbn 9740125697
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1090
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-06-17T13:43:23Z No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_4_75-1074.pdf: 31257681 bytes, checksum: 4c7297d841d5ebae17539c2de701c3a0 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 3704f0fc703b535f92436d13107fe840 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-06-17T13:43:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_4_75-1074.pdf: 31257681 bytes, checksum: 4c7297d841d5ebae17539c2de701c3a0 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 3704f0fc703b535f92436d13107fe840 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 141 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน th
dc.subject พระพุทธเจ้า th
dc.subject พุทธสาวก th
dc.subject ธรรมะ th
dc.subject สงฆ์ -- กฏและการปฏิบัติ th
dc.subject วันสำคัญทางศาสนา th
dc.subject พุทธศาสนิกชน th
dc.subject พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม th
dc.title พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.type หนังสือเรียน th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ 7 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_soc_sect_4_75-1074.pdf 31.25Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record