พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Show simple item record

dc.contributor.editor เรียมพร อธิปอนันต์, บรรณาธิการ
dc.contributor.editor รัตนา ฦาชาฤทธิ์, บรรณาธิการ
dc.date.accessioned 2008-06-17T14:54:07Z
dc.date.available 2008-06-17T14:54:07Z
dc.date.copyright 2544
dc.identifier.isbn 9740122558
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1093
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-06-17T14:54:07Z No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_4_75-1077.pdf: 29722720 bytes, checksum: e70a06854cd104f797627f4f5d115aef (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: db3e2207bfeb620f277184a5ff46270d (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-06-17T14:54:07Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_4_75-1077.pdf: 29722720 bytes, checksum: e70a06854cd104f797627f4f5d115aef (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: db3e2207bfeb620f277184a5ff46270d (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 101 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน th
dc.subject พระพุทธเจ้า th
dc.subject พุทธสาวก th
dc.subject พุทธศาสนิกชน th
dc.subject ธรรมะ th
dc.subject สงฆ์ -- กฎและการปฏิบัติ th
dc.title พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.type หนังสือเรียน th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ 3 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_soc_sect_4_75-1077.pdf 29.72Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record