การบริหารจัดการการฝึกอบรมด้วยเทคนิค = TCT : Trainee Center Training Technique :[เทคนิคการฝึกอบรมแบบยึดผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง ; หลักการ แนวคิด ทฤษฏี สู่การปฏิบัติเพื่อปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542]

การบริหารจัดการการฝึกอบรมด้วยเทคนิค = TCT : Trainee Center Training Technique :[เทคนิคการฝึกอบรมแบบยึดผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง ; หลักการ แนวคิด ทฤษฏี สู่การปฏิบัติเพื่อปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542]

Show full item record

Title: การบริหารจัดการการฝึกอบรมด้วยเทคนิค = TCT : Trainee Center Training Technique :[เทคนิคการฝึกอบรมแบบยึดผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง ; หลักการ แนวคิด ทฤษฏี สู่การปฏิบัติเพื่อปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542]
Author: พิสุทธิ์ บุญเจริญ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1327

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-1275.pdf 9.569Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record