เทคโนโลยีศึกษา

เทคโนโลยีศึกษา

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.contributor.author ช่วงโชติ พันธุเวช, ผู้แต่งร่วม
dc.contributor.editor วิชัย แหวนเพชร และคณะ, บรรณาธิการ
dc.date.accessioned 2008-09-17T06:09:45Z
dc.date.available 2008-09-17T06:09:45Z
dc.date.copyright 2542
dc.identifier.isbn 9742687757
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1375
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-17T06:09:45Z No. of bitstreams: 2 ebook_voc_sect_4_30-632.pdf: 4705622 bytes, checksum: 2f6d45d0bbe11db4579da2d36024fe23 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 5a403c63b3f1515c55157f0743a5ba87 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-17T06:09:45Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_voc_sect_4_30-632.pdf: 4705622 bytes, checksum: 2f6d45d0bbe11db4579da2d36024fe23 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 5a403c63b3f1515c55157f0743a5ba87 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 44 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject เทคโนโลยีทางการศึกษา th
dc.title เทคโนโลยีศึกษา th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_voc_sect_4_30-632.pdf 4.705Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record