สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ทางสังคม

สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ทางสังคม

Show simple item record

dc.contributor.author คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม
dc.contributor.editor วินัย รอดจ่าย, บรรณาธิการ
dc.date.accessioned 2008-10-03T08:31:36Z
dc.date.available 2008-10-03T08:31:36Z
dc.date.copyright 2544
dc.identifier.isbn 9740085776
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1602
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-10-03T08:31:36Z No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_3-4_22-1292.pdf: 1985213 bytes, checksum: 1a42d8e7aa50b7fbd4e1bee2abea6078 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 37468a0e565cd3829b7c99401abfb44d (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-03T08:31:36Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_3-4_22-1292.pdf: 1985213 bytes, checksum: 1a42d8e7aa50b7fbd4e1bee2abea6078 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 37468a0e565cd3829b7c99401abfb44d (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility สถาบันพระปกเกล้า th
dc.format.extent 75 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา th
dc.relation.ispartofseries โครงการเฉลิมพระเกียรติ สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject รัฐธรรมนูญ -- ไทย -- สารานุกรม th
dc.subject สิทธิของพลเมือง -- ไทย th
dc.title สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ทางสังคม th
dc.title.alternative สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) หมวดสิทธิเสรีภาพ เรื่อง สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ทางสังคม th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_soc_sect_3-4_22-1292.pdf 1.985Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record