การออกเสียงประชามติ

การออกเสียงประชามติ

Show simple item record

dc.contributor.author นันทวัฒน์ บรมมานันท์, ผู้แต่ง
dc.contributor.editor จิรพันธ์ ไตรทิพจรัส, บรรณาธิการ
dc.date.accessioned 2008-10-03T14:10:53Z
dc.date.available 2008-10-03T14:10:53Z
dc.identifier.isbn 9740083463
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1616
dc.description กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2544 th
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-10-03T14:10:52Z No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_3-4_22-1306.pdf: 1577022 bytes, checksum: 22172c91acec957461350bc8d0cbe36a (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 9819d268afd78ed9ed7dc5c8b03bd37f (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-03T14:10:53Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_3-4_22-1306.pdf: 1577022 bytes, checksum: 22172c91acec957461350bc8d0cbe36a (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 9819d268afd78ed9ed7dc5c8b03bd37f (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility สถาบันพระปกเกล้า th
dc.format.extent 59 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.relation.ispartofseries โครงการเฉลิมพระเกียรติ สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject รัฐธรรมนูญ--ไทย--สารานุกรม th
dc.subject ประชามติ -- ไทย th
dc.title การออกเสียงประชามติ th
dc.title.alternative สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) หมวดองค์กรทางการเมือง เรื่อง การออกเสียงประชามติ th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_soc_sect_3-4_22-1306.pdf 1.577Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record