รายงานการสังเคราะห์เอกสาร เรื่อง วิธีการสอนและรูปแบบการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

รายงานการสังเคราะห์เอกสาร เรื่อง วิธีการสอนและรูปแบบการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา
dc.contributor.other ชลลดา จิตติวัฒนพงศ์ และคณะ, ผู้รับผิดชอบโครงการ
dc.date.accessioned 2008-10-20T09:11:20Z
dc.date.available 2008-10-20T09:11:20Z
dc.date.copyright 2543
dc.identifier.isbn 9742689318
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1716
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-10-20T09:11:20Z No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_64-1202.pdf: 5255415 bytes, checksum: 8035a57baa57283d13147e7cf0f893d6 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 6e6a2819d356b8b9ad4c624f1c45099b (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-20T09:11:20Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_64-1202.pdf: 5255415 bytes, checksum: 8035a57baa57283d13147e7cf0f893d6 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 6e6a2819d356b8b9ad4c624f1c45099b (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กองวิจัยทางการศึกษา. กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 159 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา th
dc.relation.ispartofseries เอกสารกองวิจัยทางการศึกษา ; อันดับที่ 264/2543 th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน th
dc.subject ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน th
dc.subject คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน th
dc.subject วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน th
dc.title รายงานการสังเคราะห์เอกสาร เรื่อง วิธีการสอนและรูปแบบการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา th
dc.title.alternative วิธีการสอนและรูปแบบการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา th
dc.type คู่มือครู th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_64-1202.pdf 5.255Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record