รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสารทางการเรียนการสอน

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสารทางการเรียนการสอน

Show full item record

Title: รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสารทางการเรียนการสอน
Author: กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา. กลุ่มวิจัยพัฒนาการเรียนรู้
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1735

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_64-1230.pdf 2.813Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record