รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กไทย : กรณีศึกษาสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของนักเรียนที่มีผลการเรียนและมีความประพฤติดี

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กไทย : กรณีศึกษาสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของนักเรียนที่มีผลการเรียนและมีความประพฤติดี

Show full item record

Title: รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กไทย : กรณีศึกษาสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของนักเรียนที่มีผลการเรียนและมีความประพฤติดี
Author: กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา. กลุ่มวิจัยพัฒนาการเรียนรู้
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1738

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_64-1233.pdf 13.16Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record