ชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร การบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ชุดวิชาที่ 5 การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

ชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร การบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ชุดวิชาที่ 5 การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

Show full item record

Title: ชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร การบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ชุดวิชาที่ 5 การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
Author: ทิพาวี เขนสวรรค์, ผู้แต่ง
Description: นนทบุรี : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., 2545
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1828

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_61-393.pdf 1.194Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record