สหกรณ์การเกษตร

สหกรณ์การเกษตร

Show simple item record

dc.contributor.author กรมส่งเสริมสหกรณ์
dc.date.accessioned 2008-10-29T15:14:23Z
dc.date.available 2008-10-29T15:14:23Z
dc.date.copyright 2546
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1880
dc.description กรุงเทพฯ : ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ th
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-10-29T15:14:22Z No. of bitstreams: 2 moac_ebook_22-573.pdf: 705705 bytes, checksum: 54b1e8e821257aaae9d03914399f3ec7 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: cbabc039bcc2e7a208aeb1a46204ff0f (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-29T15:14:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 moac_ebook_22-573.pdf: 705705 bytes, checksum: 54b1e8e821257aaae9d03914399f3ec7 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: cbabc039bcc2e7a208aeb1a46204ff0f (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมส่งเสริมสหกรณ์. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ th
dc.format.extent 8 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.relation.ispartofseries กส. 5/2546 th
dc.rights กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ th
dc.subject สหกรณ์ th
dc.subject สหกรณ์การเกษตร th
dc.title สหกรณ์การเกษตร th
dc.type หนังสือ th
dc.audience.mediator อื่นๆ th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th

Files in this item

Files Size Format View
moac_ebook_22-573.pdf 705.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record