การเลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์กบินทร์บุรี

การเลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์กบินทร์บุรี

Show simple item record

dc.contributor.author สวัสดิ์ ธรรมบุตร และคณะ, ผู้แต่ง
dc.date.accessioned 2008-10-30T12:46:45Z
dc.date.available 2008-10-30T12:46:45Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1891
dc.description กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกแห่งชาติ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์, 2543 th
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-10-30T12:46:45Z No. of bitstreams: 2 moac_ebook_30-638.pdf: 1054433 bytes, checksum: f4b45fc7f21d51f5319c9b0d4e716207 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 79695bd6ca82a8f9fafe8baf8d2a7a58 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-30T12:46:45Z (GMT). No. of bitstreams: 2 moac_ebook_30-638.pdf: 1054433 bytes, checksum: f4b45fc7f21d51f5319c9b0d4e716207 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 79695bd6ca82a8f9fafe8baf8d2a7a58 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility สถาบันวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกแห่งชาติ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ th
dc.format.extent 39 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.rights กองปศุสัตว์สัมพันธ์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ th
dc.subject เป็ด -- การเลี้ยง th
dc.subject เป็ดไข่ -- การเลี้ยง th
dc.title การเลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์กบินทร์บุรี th
dc.title.alternative คู่มือการเลี้ยงเป็ดไข่พันธุกบินทร์บุรี th
dc.type หนังสือ th
dc.audience.mediator อื่นๆ th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ 2 th

Files in this item

Files Size Format View
moac_ebook_30-638.pdf 1.054Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record