โพลีโบรมิเนทเด็ด ไดเฟนิล อีเธอร์ (PBDE, Polybrominated Diphenyl Ethers)

โพลีโบรมิเนทเด็ด ไดเฟนิล อีเธอร์ (PBDE, Polybrominated Diphenyl Ethers)

Show full item record

Title: โพลีโบรมิเนทเด็ด ไดเฟนิล อีเธอร์ (PBDE, Polybrominated Diphenyl Ethers)
Author: กรมควบคุมมลพิษ. กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2018

Files in this item

Files Size Format View
monre_ebook_18-1127.pdf 1.404Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record