สารานุกรมสิ่งแวดล้อม : หมวดที่ 1 พืชและสัตว์ในภาวะวิกฤต

สารานุกรมสิ่งแวดล้อม : หมวดที่ 1 พืชและสัตว์ในภาวะวิกฤต

Show simple item record

dc.contributor.author กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
dc.date.accessioned 2008-12-08T07:31:38Z
dc.date.available 2008-12-08T07:31:38Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2078
dc.description จัดทำขึ้นเพื่อเทอดพระเกียรติและสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงพระชนมายุครบ 4 รอบ th
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS-D Project (admin@kids-d.org) on 2008-12-08T07:31:38Z No. of bitstreams: 11 deqp-encyclopedia-florafauna-10.mp4: 35265559 bytes, checksum: 69e9cc9d3f03192886709677dfab1a01 (MD5) deqp-encyclopedia-florafauna-09.mp4: 27313064 bytes, checksum: 965d8169ac593c32d23aaccbfc2033fa (MD5) deqp-encyclopedia-florafauna-08.mp4: 28892764 bytes, checksum: c9c252d7f3403c9ab7be6ab5f94940d1 (MD5) deqp-encyclopedia-florafauna-07.mp4: 27435465 bytes, checksum: 79b6be7286658429d3b915d2da5413a4 (MD5) deqp-encyclopedia-florafauna-06.mp4: 27888620 bytes, checksum: 5b6c890303744c3d707d768561f6b990 (MD5) deqp-encyclopedia-florafauna-05.mp4: 30443905 bytes, checksum: 809299df8338b42564b907e58c331390 (MD5) deqp-encyclopedia-florafauna-04.mp4: 26981197 bytes, checksum: a1aab1ae091ff1d31b47f1cd771cdad5 (MD5) deqp-encyclopedia-florafauna-03.mp4: 32235424 bytes, checksum: d7e6c435d92722cd637c4f9c506a1f85 (MD5) deqp-encyclopedia-florafauna-02.mp4: 30529814 bytes, checksum: 324f39eb68a772a65493b6821c9fa369 (MD5) deqp-encyclopedia-florafauna-01.mp4: 27465267 bytes, checksum: 7ff0c62c45d00a527751d0cea802ff0f (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: f172755e688ee63c056f6967e1277bac (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-12-08T07:31:38Z (GMT). No. of bitstreams: 11 deqp-encyclopedia-florafauna-10.mp4: 35265559 bytes, checksum: 69e9cc9d3f03192886709677dfab1a01 (MD5) deqp-encyclopedia-florafauna-09.mp4: 27313064 bytes, checksum: 965d8169ac593c32d23aaccbfc2033fa (MD5) deqp-encyclopedia-florafauna-08.mp4: 28892764 bytes, checksum: c9c252d7f3403c9ab7be6ab5f94940d1 (MD5) deqp-encyclopedia-florafauna-07.mp4: 27435465 bytes, checksum: 79b6be7286658429d3b915d2da5413a4 (MD5) deqp-encyclopedia-florafauna-06.mp4: 27888620 bytes, checksum: 5b6c890303744c3d707d768561f6b990 (MD5) deqp-encyclopedia-florafauna-05.mp4: 30443905 bytes, checksum: 809299df8338b42564b907e58c331390 (MD5) deqp-encyclopedia-florafauna-04.mp4: 26981197 bytes, checksum: a1aab1ae091ff1d31b47f1cd771cdad5 (MD5) deqp-encyclopedia-florafauna-03.mp4: 32235424 bytes, checksum: d7e6c435d92722cd637c4f9c506a1f85 (MD5) deqp-encyclopedia-florafauna-02.mp4: 30529814 bytes, checksum: 324f39eb68a772a65493b6821c9fa369 (MD5) deqp-encyclopedia-florafauna-01.mp4: 27465267 bytes, checksum: 7ff0c62c45d00a527751d0cea802ff0f (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: f172755e688ee63c056f6967e1277bac (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม th
dc.description.tableofcontents ตอนที่ 1 สัตว์ป่าสูญพันธุ์ / ตอนที่ 2 ฉลามวาฬ/พะยูน / ตอนที่ 3 เต่าทะเล / ตอนที่ 4 ช้าง / ตอนที่ 5 นกเงือก / ตอนที่ 6 แมลงและผีเสื้อ / ตอนที่ 7 นกแต้วแล้วท้องดำและนกหัวโตมลายู / ตอนที่ 8 ควายบ้าน / ตอนที่ 9 สัตว์ใหญ่ดัชนีวัดป่า / ตอนที่ 10 พันธุ์ไม้เมืองไทยที่ถูกคุกคาม th
dc.format.extent 10 ตอน th
dc.language.iso th th
dc.relation.ispartofseries สารานุกรมสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ th
dc.rights กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม th
dc.source กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม th
dc.subject ทรัพยากรธรรมชาติ th
dc.subject การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ th
dc.subject สิ่งแวดล้อมศึกษา th
dc.subject สัตว์ป่า th
dc.subject สัตว์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ th
dc.subject ทรัพยากรป่าไม้ th
dc.subject ทรัพยากรทางทะเล th
dc.subject พืช th
dc.subject ฉลามวาฬ th
dc.subject พะยูน th
dc.subject เต่าทะเล th
dc.subject ช้าง th
dc.subject นกเงือก th
dc.subject แมลงและผีเสื้อ th
dc.subject นกแต้วแล้วท้องดำ th
dc.subject นกหัวโตมลายู th
dc.subject ควายบ้าน th
dc.title สารานุกรมสิ่งแวดล้อม : หมวดที่ 1 พืชและสัตว์ในภาวะวิกฤต th
dc.title.alternative สารานุกรมสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ : หมวดที่ 1 พืชและสัตว์ในภาวะวิกฤต th
dc.type วิดีทัศน์ th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.mediator นักศึกษา th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th
dclib.location กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม th

Files in this item

Files Size Format View
deqp-encyclopedia-florafauna-01.mp4 27.46Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-encyclopedia-florafauna-02.mp4 30.52Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-encyclopedia-florafauna-03.mp4 32.23Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-encyclopedia-florafauna-04.mp4 26.98Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-encyclopedia-florafauna-05.mp4 30.44Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-encyclopedia-florafauna-06.mp4 27.88Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-encyclopedia-florafauna-07.mp4 27.43Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-encyclopedia-florafauna-08.mp4 28.89Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-encyclopedia-florafauna-09.mp4 27.31Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-encyclopedia-florafauna-10.mp4 35.26Mb MPEG-4 video View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record