สิ่งแวดล้อม...คือชีวิต (เดือนมกราคม 2549)

สิ่งแวดล้อม...คือชีวิต (เดือนมกราคม 2549)

Show simple item record

dc.contributor.author กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
dc.date.accessioned 2008-12-09T06:41:02Z
dc.date.available 2008-12-09T06:41:02Z
dc.date.issued 2006-01
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2082
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS-D Project (admin@kids-d.org) on 2008-12-09T06:41:01Z No. of bitstreams: 29 deqp-7002-120.mp4: 6702999 bytes, checksum: 2fa790e790f1317833dc7263a09a0009 (MD5) deqp-7002-119.mp4: 5499653 bytes, checksum: 3e98f13a6f6925b75e04cfa54a948fe6 (MD5) deqp-7002-118.mp4: 5795187 bytes, checksum: 536fbcc725251479d22662a4ed8437a3 (MD5) deqp-7002-117.mp4: 6821682 bytes, checksum: bb8a0168da9ff649e6e688d0b0851ecf (MD5) deqp-7002-116.mp4: 7592322 bytes, checksum: f9341a5baf82920f31fd1213455e3fe0 (MD5) deqp-7002-115.mp4: 7304764 bytes, checksum: 40b0d99e7729014477872ec93517bc7b (MD5) deqp-7002-114.mp4: 7976625 bytes, checksum: 9e38a0bc980d9a031e63302ff5e15c6f (MD5) deqp-7002-113.mp4: 7102951 bytes, checksum: e28f3bb8c8b34ebef794461d3fe6a65f (MD5) deqp-7002-112.mp4: 7288589 bytes, checksum: 04b395b4cf72ba23e955681091a616c7 (MD5) deqp-7002-111.mp4: 6975091 bytes, checksum: 30735a24d8e7886c393b5fc935f62dd8 (MD5) deqp-7002-110.mp4: 7291310 bytes, checksum: 7f9201a310a4442a2dad63243e33dbb7 (MD5) deqp-7002-109.mp4: 7343419 bytes, checksum: 16edeb0a43b5cdb51eca5db499d30a6b (MD5) deqp-7002-108.mp4: 7482129 bytes, checksum: 42eb246a76a838b79c3839c0acfb4710 (MD5) deqp-7002-107.mp4: 7794309 bytes, checksum: bf3e76a1413cc05e47197f8225b0f6df (MD5) deqp-7002-106.mp4: 7616870 bytes, checksum: d36ca4f300122b139b3c54750d23e822 (MD5) deqp-7002-105.mp4: 7672710 bytes, checksum: f9cc351c55e9d01ce30cf2e90b570d84 (MD5) deqp-7002-104.mp4: 7338959 bytes, checksum: 6a6b77ee96e57741e837e0c2c83643ac (MD5) deqp-7002-103.mp4: 7563959 bytes, checksum: df31f5a40e43227e1b6fb21ebaad0f34 (MD5) deqp-7002-102.mp4: 7241255 bytes, checksum: 074402b52b52d6972099ffd3ff1ed5ff (MD5) deqp-7002-101.mp4: 7052628 bytes, checksum: 53cac4e0e7e58bb964c855445c87fc40 (MD5) deqp-7002-100.mp4: 6800626 bytes, checksum: c6d80c31effbc09ebc586522d84eae23 (MD5) deqp-7002-99.mp4: 7342177 bytes, checksum: 6d1d7fa6df90182d5bf7d5d52418c268 (MD5) deqp-7002-98.mp4: 7501756 bytes, checksum: 76e0bc49873d52159612a7b408571f95 (MD5) deqp-7002-97.mp4: 8543720 bytes, checksum: 307439e787ae37f58534b2747395b8ce (MD5) deqp-7002-96.mp4: 7450226 bytes, checksum: c2672a0ef73643ca8fd3b2dd51879012 (MD5) deqp-7002-95.mp4: 7750965 bytes, checksum: d87730fd6d2dc6794241a166ef33dd6e (MD5) deqp-7002-94.mp4: 7086908 bytes, checksum: dddacad94ef1527865cd86c0b7b48a92 (MD5) deqp-7002-93.mp4: 7751442 bytes, checksum: bfe7b6c7c016e95e437d7004c75b3f3b (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: a7ab0cdb5e23143b9412ebbf1716e5b3 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-12-09T06:41:02Z (GMT). No. of bitstreams: 29 deqp-7002-120.mp4: 6702999 bytes, checksum: 2fa790e790f1317833dc7263a09a0009 (MD5) deqp-7002-119.mp4: 5499653 bytes, checksum: 3e98f13a6f6925b75e04cfa54a948fe6 (MD5) deqp-7002-118.mp4: 5795187 bytes, checksum: 536fbcc725251479d22662a4ed8437a3 (MD5) deqp-7002-117.mp4: 6821682 bytes, checksum: bb8a0168da9ff649e6e688d0b0851ecf (MD5) deqp-7002-116.mp4: 7592322 bytes, checksum: f9341a5baf82920f31fd1213455e3fe0 (MD5) deqp-7002-115.mp4: 7304764 bytes, checksum: 40b0d99e7729014477872ec93517bc7b (MD5) deqp-7002-114.mp4: 7976625 bytes, checksum: 9e38a0bc980d9a031e63302ff5e15c6f (MD5) deqp-7002-113.mp4: 7102951 bytes, checksum: e28f3bb8c8b34ebef794461d3fe6a65f (MD5) deqp-7002-112.mp4: 7288589 bytes, checksum: 04b395b4cf72ba23e955681091a616c7 (MD5) deqp-7002-111.mp4: 6975091 bytes, checksum: 30735a24d8e7886c393b5fc935f62dd8 (MD5) deqp-7002-110.mp4: 7291310 bytes, checksum: 7f9201a310a4442a2dad63243e33dbb7 (MD5) deqp-7002-109.mp4: 7343419 bytes, checksum: 16edeb0a43b5cdb51eca5db499d30a6b (MD5) deqp-7002-108.mp4: 7482129 bytes, checksum: 42eb246a76a838b79c3839c0acfb4710 (MD5) deqp-7002-107.mp4: 7794309 bytes, checksum: bf3e76a1413cc05e47197f8225b0f6df (MD5) deqp-7002-106.mp4: 7616870 bytes, checksum: d36ca4f300122b139b3c54750d23e822 (MD5) deqp-7002-105.mp4: 7672710 bytes, checksum: f9cc351c55e9d01ce30cf2e90b570d84 (MD5) deqp-7002-104.mp4: 7338959 bytes, checksum: 6a6b77ee96e57741e837e0c2c83643ac (MD5) deqp-7002-103.mp4: 7563959 bytes, checksum: df31f5a40e43227e1b6fb21ebaad0f34 (MD5) deqp-7002-102.mp4: 7241255 bytes, checksum: 074402b52b52d6972099ffd3ff1ed5ff (MD5) deqp-7002-101.mp4: 7052628 bytes, checksum: 53cac4e0e7e58bb964c855445c87fc40 (MD5) deqp-7002-100.mp4: 6800626 bytes, checksum: c6d80c31effbc09ebc586522d84eae23 (MD5) deqp-7002-99.mp4: 7342177 bytes, checksum: 6d1d7fa6df90182d5bf7d5d52418c268 (MD5) deqp-7002-98.mp4: 7501756 bytes, checksum: 76e0bc49873d52159612a7b408571f95 (MD5) deqp-7002-97.mp4: 8543720 bytes, checksum: 307439e787ae37f58534b2747395b8ce (MD5) deqp-7002-96.mp4: 7450226 bytes, checksum: c2672a0ef73643ca8fd3b2dd51879012 (MD5) deqp-7002-95.mp4: 7750965 bytes, checksum: d87730fd6d2dc6794241a166ef33dd6e (MD5) deqp-7002-94.mp4: 7086908 bytes, checksum: dddacad94ef1527865cd86c0b7b48a92 (MD5) deqp-7002-93.mp4: 7751442 bytes, checksum: bfe7b6c7c016e95e437d7004c75b3f3b (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: a7ab0cdb5e23143b9412ebbf1716e5b3 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม th
dc.description.tableofcontents ตอนที่ 93 นโยบายและแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม 2549 / ตอนที่ 94 น้ำมันรั่วไหลลงคลองสาธารณะ / ตอนที่ 95 นักประชาสัมพันธ์ระดับอุดมศึกษา / ตอนที่ 96 โครงการน้ำกินน้ำใช้ทั่วไทย / ตอนที่ 97 ประมูลไม้ของกลาง (1) / ตอนที่ 98 ประมูลไม้ของกลาง (2) / ตอนที่ 99 แก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดร้อยเอ็ด / ตอนที่ 100 ยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดขอนแก่น / ตอนที่ 101 โครงการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยสองมือ ครั้งที่ 2 / ตอนที่ 102 เทคนิคการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน / ตอนที่ 103 กระบวนการพัฒนาชุมชน / ตอนที่ 104 ศึกษาผลกระทบการสร้างกระเช้าลอยฟ้า ที่ภูกระดึง / ตอนที่ 105 เตรียมความพร้อมผู้นำชุมชน, กิจกรรมวันเด็ก / ตอนที่ 106 วันเด็กแห่งชาติ / ตอนที่ 107 ธนาคารขยะรีไซเคิล / ตอนที่ 108 ผลการดำเนินงานประปาหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ / ตอนที่ 109 แก้ไขปัญหาความยากจน ที่จังหวัดร้อยเอ็ด (1) / ตอนที่ 110 แก้ไขปัญหาความยากจน ที่จังหวัดร้อยเอ็ด (2) / ตอนที่ 111 แก้ไขปัญหาความยากจน ที่จังหวัดร้อยเอ็ด (3) / ตอนที่ 112 แก้ไขปัญหาความยากจน ที่จังหวัดร้อยเอ็ด (4) / ตอนที่ 113 แก้ไขปัญหาความยากจน ที่จังหวัดร้อยเอ็ด (5) / ตอนที่ 114 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำโขง / ตอนที่ 115 การประชุมคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ / ตอนที่ 116 รวมพลคนประกอบอาชีพรับซื้อของเก่า / ตอนที่ 117 ปัญหามลพิษทางอากาศ จังหวัดสมุทรปราการ / ตอนที่ 118 ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ ทส. / ตอนที่ 119 มอบรางวัล แต่งเพลง ภาพถ่ายเพื่ออนุรักษ์ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ / ตอนที่ 120 โครงการคลองสวยน้ำใส จังหวัดลำปาง th
dc.format.extent 28 ตอน th
dc.language.iso th th
dc.relation.ispartofseries สิ่งแวดล้อม...คือชีวิต th
dc.rights กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม th
dc.source กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม th
dc.subject สิ่งแวดล้อม th
dc.subject ทรัพยากรธรรมชาติ th
dc.subject ขยะ th
dc.subject การพัฒนาชุมชน th
dc.subject ความยากจน th
dc.subject ร้อยเอ็ด th
dc.subject ขอนแก่น th
dc.subject เชียงใหม่ th
dc.subject สมุทรปราการ th
dc.title สิ่งแวดล้อม...คือชีวิต (เดือนมกราคม 2549) th
dc.title.alternative ข่าวสิ่งแวดล้อม (ออกอากาศเดือนมกราคม 2549) th
dc.type รายการโทรทัศน์ th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.mediator นักศึกษา th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th
dclib.location กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม th

Files in this item

Files Size Format View
deqp-7002-100.mp4 6.800Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-101.mp4 7.052Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-102.mp4 7.241Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-103.mp4 7.563Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-104.mp4 7.338Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-105.mp4 7.672Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-106.mp4 7.616Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-107.mp4 7.794Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-108.mp4 7.482Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-109.mp4 7.343Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-110.mp4 7.291Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-111.mp4 6.975Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-112.mp4 7.288Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-113.mp4 7.102Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-114.mp4 7.976Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-115.mp4 7.304Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-116.mp4 7.592Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-117.mp4 6.821Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-118.mp4 5.795Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-119.mp4 5.499Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-120.mp4 6.702Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-93.mp4 7.751Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-94.mp4 7.086Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-95.mp4 7.750Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-96.mp4 7.450Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-97.mp4 8.543Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-98.mp4 7.501Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-99.mp4 7.342Mb MPEG-4 video View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record