คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครู-อาจารย์ ชั้นประถมศึุกษาปีที่ 1-3

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครู-อาจารย์ ชั้นประถมศึุกษาปีที่ 1-3

Show simple item record

dc.contributor.author สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
dc.contributor.author กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
dc.date.accessioned 2008-12-09T07:50:24Z
dc.date.available 2008-12-09T07:50:24Z
dc.date.copyright 2551
dc.date.issued 2008-07
dc.identifier.isbn 978-974-9620-84-7
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2085
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS-D Project (admin@kids-d.org) on 2008-12-09T07:50:24Z No. of bitstreams: 2 ect-manual-0001.pdf: 6488382 bytes, checksum: 76e2afc79669390e46f7e2a42bce6cc7 (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: 049afa4c8f931959c957a440c2bd44f7 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-12-09T07:50:24Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ect-manual-0001.pdf: 6488382 bytes, checksum: 76e2afc79669390e46f7e2a42bce6cc7 (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: 049afa4c8f931959c957a440c2bd44f7 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง th
dc.description.tableofcontents บทนำ / แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 / หน่วยที่ 1 วิถีประชาธิปไตยในครอบครัว / หน่วยที่ 2 วิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน / หน่วยที่ 3 วิถีประชาธิปไตยในชุมชน / บรรณานุกรม / ภาคผนวก th
dc.format.extent 156 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง th
dc.source สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง th
dc.subject การเมืองการปกครอง th
dc.subject ประชาธิปไตย th
dc.title คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครู-อาจารย์ ชั้นประถมศึุกษาปีที่ 1-3 th
dc.type หนังสือ th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dclib.location สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง th

Files in this item

Files Size Format View
ect-manual-0001.pdf 6.488Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record