คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครู-อาจารย์ ชั้นประถมศึุกษาปีที่ 4-6

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครู-อาจารย์ ชั้นประถมศึุกษาปีที่ 4-6

Show simple item record

dc.contributor.author สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
dc.contributor.author กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
dc.date.accessioned 2008-12-09T07:59:52Z
dc.date.available 2008-12-09T07:59:52Z
dc.date.issued 2008-07
dc.identifier.isbn 978-974-9620-85-4
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2086
dc.description กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977), 2551 th
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS-D Project (admin@kids-d.org) on 2008-12-09T07:59:51Z No. of bitstreams: 2 ect-manual-0002.pdf: 6553234 bytes, checksum: ca6669fe177f4b7985e1dcf7a2ff8c34 (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: 96bb4359a9f711f2adec8bd083aaa6cc (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-12-09T07:59:52Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ect-manual-0002.pdf: 6553234 bytes, checksum: ca6669fe177f4b7985e1dcf7a2ff8c34 (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: 96bb4359a9f711f2adec8bd083aaa6cc (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง th
dc.description.tableofcontents บทนำ / แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 / หน่วยที่ 1 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย / หน่วยที่ 2 สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่และความเสมอภาค / หน่วยที่ 3 วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น / หน่วยที่ 4 สิทธิเด็ก / หน่วยที่ 5 การเมืองการปกครอง / หน่วยที่ 6 รัฐธรรมนูญ / บรรณานุกรม / ภาคผนวก th
dc.format.extent 208 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง th
dc.source สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง th
dc.subject ประชาธิปไตย th
dc.subject การเมืองการปกครอง th
dc.subject รัฐธรรมนูญ th
dc.subject สิทธิของพลเมือง th
dc.subject เสรีภาพของพลเมือง th
dc.subject ความเสมอภาค th
dc.title คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครู-อาจารย์ ชั้นประถมศึุกษาปีที่ 4-6 th
dc.type หนังสือ th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dclib.location สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง th

Files in this item

Files Size Format View
ect-manual-0002.pdf 6.553Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record