ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ

ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ

Show simple item record

dc.contributor.author กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมควบคุมมลพิษ
dc.date.accessioned 2009-06-05T07:38:18Z
dc.date.available 2009-06-05T07:38:18Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2167
dc.description ฉบับที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 th
dc.description.provenance Submitted by kamolchanok wiangwiwat (moddang_lemon@hotmail.com) on 2009-06-05T07:38:18Z No. of bitstreams: 2 Strategies_Electronic.pdf: 5332080 bytes, checksum: b05618c46c5c1576a3b6f982daeb5478 (MD5) license.txt: 1829 bytes, checksum: f5dcceb0a8fe1decc3633c2a75502fa6 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-06-05T07:38:18Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Strategies_Electronic.pdf: 5332080 bytes, checksum: b05618c46c5c1576a3b6f982daeb5478 (MD5) license.txt: 1829 bytes, checksum: f5dcceb0a8fe1decc3633c2a75502fa6 (MD5) en
dc.description.statementofresponsibility กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม th
dc.description.tableofcontents บทที่1 บทนำ / บทที่2 สถานการณ์และสภาพปัญหา / บทที่3 ยุทธศาสตร์ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ / บทที่4 แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / เอกสารอ้างอิง th
dc.format.extent 65 หน้า th
dc.format.medium text th
dc.language.iso th th
dc.rights กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม th
dc.source กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม th
dc.subject ผลิตภัณฑ์จากของเสีย th
dc.subject เครื่องใช้ไฟฟ้า th
dc.subject อิเล็กทรอนิกส์ -- เครื่องมือและอุปกรณ์ th
dc.title ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ th
dc.type หนังสือ th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th
dclib.location กรมควบคุมมลพิษ th

Files in this item

Files Size Format View
Strategies_Electronic.pdf 5.332Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record