รายงานการดำเนินงาน ครั้งที่1 โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ สำหรับสถานประกอบการยานพาหนะ

รายงานการดำเนินงาน ครั้งที่1 โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ สำหรับสถานประกอบการยานพาหนะ

Show simple item record

dc.contributor.author กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมควบคุมมลพิษ
dc.contributor.other สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
dc.date.accessioned 2009-06-05T08:53:40Z
dc.date.available 2009-06-05T08:53:40Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2170
dc.description.provenance Submitted by kamolchanok wiangwiwat (moddang_lemon@hotmail.com) on 2009-06-05T08:53:40Z No. of bitstreams: 7 ภาคผนวก ข รายงานครั้งที่ 1.pdf: 161821 bytes, checksum: 5ac790b259d52c177d03b081e40ea994 (MD5) ภาคผนวก ก รายงานครั้งที่ 1.pdf: 229967 bytes, checksum: e4984cfbe4a6730a976088562fcab60e (MD5) บทที่ 1-4 รายงานครั้งที่1.pdf: 555880 bytes, checksum: f2d7ade6c24b22f77d855705424be22f (MD5) workplan รายงานครั้งที่ 1.pdf: 73101 bytes, checksum: a6260f7899766afd6a3f7c60eb1b416b (MD5) สารบัญ รายงานครั้งที่ 1.pdf: 51404 bytes, checksum: 0910fbb29237f2a2fdf0abba26ce5ed2 (MD5) หน้าปก รายงานครั้งที่ 1.pdf: 104764 bytes, checksum: 93955db4ea44cdab903dca9a29ddcb80 (MD5) license.txt: 1829 bytes, checksum: c7da1cc6446674bbd8f357dfe9a97329 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-06-05T08:53:40Z (GMT). No. of bitstreams: 7 ภาคผนวก ข รายงานครั้งที่ 1.pdf: 161821 bytes, checksum: 5ac790b259d52c177d03b081e40ea994 (MD5) ภาคผนวก ก รายงานครั้งที่ 1.pdf: 229967 bytes, checksum: e4984cfbe4a6730a976088562fcab60e (MD5) บทที่ 1-4 รายงานครั้งที่1.pdf: 555880 bytes, checksum: f2d7ade6c24b22f77d855705424be22f (MD5) workplan รายงานครั้งที่ 1.pdf: 73101 bytes, checksum: a6260f7899766afd6a3f7c60eb1b416b (MD5) สารบัญ รายงานครั้งที่ 1.pdf: 51404 bytes, checksum: 0910fbb29237f2a2fdf0abba26ce5ed2 (MD5) หน้าปก รายงานครั้งที่ 1.pdf: 104764 bytes, checksum: 93955db4ea44cdab903dca9a29ddcb80 (MD5) license.txt: 1829 bytes, checksum: c7da1cc6446674bbd8f357dfe9a97329 (MD5) en
dc.description.statementofresponsibility กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม th
dc.description.tableofcontents บทที่1 บทนำ / บทที่2 แผนการดำเนินโครงการ / บทที่3 ความคืบหน้าของโครงการ / บทที่4 การดำเนินงานในขั้นต่อไป / ภาคผนวก th
dc.format.extent 63 หน้า th
dc.format.medium text th
dc.language.iso th th
dc.rights กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม th
dc.source กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม th
dc.subject มลพิษ -- การป้องกัน th
dc.subject สถานประกอบการ th
dc.subject ยานพาหนะ th
dc.subject เทคโนโลยี
dc.title รายงานการดำเนินงาน ครั้งที่1 โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ สำหรับสถานประกอบการยานพาหนะ th
dc.type อื่นๆ th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th
dclib.location กรมควบคุมมลพิษ th

Files in this item

Files Size Format View
workplan รายงานครั้งที่ 1.pdf 73.10Kb PDF View/Open
บทที่ 1-4 รายงานครั้งที่1.pdf 555.8Kb PDF View/Open
ภาคผนวก ก รายงานครั้งที่ 1.pdf 229.9Kb PDF View/Open
ภาคผนวก ข รายงานครั้งที่ 1.pdf 161.8Kb PDF View/Open
สารบัญ รายงานครั้งที่ 1.pdf 51.40Kb PDF View/Open
หน้าปก รายงานครั้งที่ 1.pdf 104.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record