รวมไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง

รวมไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง

Show simple item record

dc.contributor.author ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง
dc.contributor.author วรวรรณ ชายไพฑูรย์
dc.contributor.author วนิษฐา ไกรคุ้ม
dc.contributor.author สุจิตรา วาสนาดำรงดี
dc.contributor.author มรกต สุขเกษม
dc.contributor.other กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม. มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย
dc.date.accessioned 2009-06-16T03:16:49Z
dc.date.available 2009-06-16T03:16:49Z
dc.date.issued 2006-07
dc.identifier.isbn 9748479161
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2330
dc.description จัดพิมพ์โดย : กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2549 ออกแบบ : วรานุช วัฒนศัพท์ จำนวนพิมพ์ : 1,000 เล่ม th
dc.description.provenance Submitted by kamolchanok wiangwiwat (moddang_lemon@hotmail.com) on 2009-06-16T03:16:48Z No. of bitstreams: 2 tei-nonoise-001.pdf: 34671620 bytes, checksum: 3be0471c680b51795a34f81bcd966e32 (MD5) license.txt: 1796 bytes, checksum: 5de1b1970194612db9bdaf5ccc4141a1 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-06-16T03:16:49Z (GMT). No. of bitstreams: 2 tei-nonoise-001.pdf: 34671620 bytes, checksum: 3be0471c680b51795a34f81bcd966e32 (MD5) license.txt: 1796 bytes, checksum: 5de1b1970194612db9bdaf5ccc4141a1 (MD5) en
dc.description.statementofresponsibility สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย th
dc.description.tableofcontents 1. ผลกระทบของมลพิษทางเสียงต่อสุขภาวะ 2. สถานการณ์มลพิษทางเสียง 3. โครงการ "รวมไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง" 4. การเผยแพร่ความรู้และสร้างเสริมจิตสำนึกต้านภัยเสียงในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5. การสร้างเครือข่ายต้านภัยเสียง 6. เทศกาล "เสียงจากใจ ห่วงใยเธอ" 7. สัมมนา "รักหูสักนิด ใส่ใจมลพิษทางเสียง" 8. "No-Noise Club Day" เนื่องในวันต้านภัยเสียงสากล 9. กิจกรรมรณรงค์อื่นๆ 10. ถาม-ตอบปัญหามลพิษทางเสียง th
dc.format.extent 82 หน้า th
dc.format.medium text/pdf th
dc.language.iso th th
dc.publisher บริษัท โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด
dc.rights สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย th
dc.source สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย th
dc.subject มลพิษทางเสียง th
dc.subject มลพิษทางเสียง -- การป้องกัน th
dc.title รวมไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง th
dc.type หนังสือ th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.mediator นักศึกษา th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th
dclib.location สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย th

Files in this item

Files Size Format View
tei-nonoise-001.pdf 34.67Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record