คนรุ่นใหม่ ทำไมต้องใส่ใจมลพิษทางเสียง

คนรุ่นใหม่ ทำไมต้องใส่ใจมลพิษทางเสียง

Show simple item record

dc.contributor.author สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
dc.contributor.author ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง
dc.contributor.editor วนิษฐา ไกรคุ้ม
dc.contributor.editor วรวรรณ ชายไพฑูรย์
dc.contributor.illustrator นริศ ธีรจันทรางกูร
dc.contributor.other กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม. มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย
dc.date.accessioned 2009-06-16T03:35:43Z
dc.date.available 2009-06-16T03:35:43Z
dc.date.issued 2006-03
dc.identifier.isbn 9748479099
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2331
dc.description เรียบเรียงและออกแบบรูปเล่ม : วรวรรณ ชายไพฑูรย์ พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2549 จำนวน : 5,000 เล่ม th
dc.description.provenance Submitted by kamolchanok wiangwiwat (moddang_lemon@hotmail.com) on 2009-06-16T03:35:43Z No. of bitstreams: 2 tei-nonoise-002.pdf: 689192 bytes, checksum: 05f1fb4338105fbbdde86f58e1d0bfd6 (MD5) license.txt: 1796 bytes, checksum: 7dc59f3de55b5e12a93b3658d6bbc665 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-06-16T03:35:43Z (GMT). No. of bitstreams: 2 tei-nonoise-002.pdf: 689192 bytes, checksum: 05f1fb4338105fbbdde86f58e1d0bfd6 (MD5) license.txt: 1796 bytes, checksum: 7dc59f3de55b5e12a93b3658d6bbc665 (MD5) en
dc.description.statementofresponsibility สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย th
dc.description.tableofcontents 1. มลพิษทางเสียง 2. เสียงในเมือง 3. เสียงในสถานที่ทำงาน 4. มลพิษทางเสียงกับสุขภาพจิตและความอยู่สุขในสังคม 5. ผลกระทบจากมลพิษทางเสียง 6. การตรวจวัดระดับเสียง 7. การได้ยินเสียง 8. มาตรฐานระดับเสียงที่ไม่ทำลายการได้ยิน 9. มลพิษทางเสียงเิกิดขึ้นทั่วโลก 10. สถานการณ์มลพิษทางเสียง 11. บัญญัติ 10 ประการในการต้านภัยเสียง 12. เวลาแห่งความเงียบ (ภายในอาคาร) 13. บรรณานุกรม th
dc.format.extent 36 หน้า th
dc.format.medium text/pdf th
dc.language.iso th th
dc.publisher บริษัท ไทยกราฟิค แอนด์พริ้นท์ จำกัด
dc.relation.ispartofseries โครงการรวมไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง th
dc.rights สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย th
dc.source สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย th
dc.subject มลพิษทางเสียง th
dc.subject มลพิษทางเสียง -- การป้องกัน th
dc.subject มลพิษทางเสียง -- ผลกระทบ th
dc.title คนรุ่นใหม่ ทำไมต้องใส่ใจมลพิษทางเสียง th
dc.type หนังสือ th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.mediator นักศึกษา th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th
dclib.location สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย th

Files in this item

Files Size Format View
tei-nonoise-002.pdf 689.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record