ชุดการเรียนทางไกล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส วท 20 (SC 20) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม 1

ชุดการเรียนทางไกล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส วท 20 (SC 20) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม 1

Show simple item record

dc.contributor.author สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
dc.date.accessioned 2009-06-17T04:06:01Z
dc.date.available 2009-06-17T04:06:01Z
dc.date.issued 2004-04
dc.identifier.isbn 97423320077
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2355
dc.description.provenance Submitted by kamolchanok wiangwiwat (moddang_lemon@hotmail.com) on 2009-06-17T04:06:01Z No. of bitstreams: 2 onie-ebook-text-sect3-sc20-1.pdf: 3669129 bytes, checksum: 6ddb1a5e85395053df6a9008003c6b8f (MD5) license.txt: 1796 bytes, checksum: 0b20ff0a9724d94652fb003c53ba1298 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-06-17T04:06:01Z (GMT). No. of bitstreams: 2 onie-ebook-text-sect3-sc20-1.pdf: 3669129 bytes, checksum: 6ddb1a5e85395053df6a9008003c6b8f (MD5) license.txt: 1796 bytes, checksum: 0b20ff0a9724d94652fb003c53ba1298 (MD5) en
dc.description.statementofresponsibility กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.description.tableofcontents สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ th
dc.format.extent 260 หน้า th
dc.format.medium text/pdf th
dc.language.iso th th
dc.publisher [กรุงเทพฯ] : สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
dc.relation.ispartofseries ชุดการเรียนทางไกล th
dc.rights ิสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.source สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย th
dc.subject วิทยาศาสตร์ th
dc.title ชุดการเรียนทางไกล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส วท 20 (SC 20) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม 1 th
dc.type หนังสือเรียน th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dclib.location ิสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ 1

Files in this item

Files Size Format View
onie-ebook-text-sect3-sc20-1.pdf 3.669Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record