ชุดการเรียนทางไกล หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 รหัส พล 30 (LH 30) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชุดการเรียนทางไกล หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 รหัส พล 30 (LH 30) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Show simple item record

dc.contributor.author สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
dc.date.accessioned 2009-06-17T06:46:19Z
dc.date.available 2009-06-17T06:46:19Z
dc.date.issued 2004-04
dc.identifier.isbn 97423320067
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2365
dc.description.provenance Submitted by kamolchanok wiangwiwat (moddang_lemon@hotmail.com) on 2009-06-17T06:46:19Z No. of bitstreams: 2 onie-ebook-text-sect4-lh30.pdf: 3091742 bytes, checksum: fabb61a7587b9ae7f7c0210573f3cfc7 (MD5) license.txt: 1796 bytes, checksum: 72121cd7df6289bd9d89a7bcc46ea674 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-06-17T06:46:19Z (GMT). No. of bitstreams: 2 onie-ebook-text-sect4-lh30.pdf: 3091742 bytes, checksum: fabb61a7587b9ae7f7c0210573f3cfc7 (MD5) license.txt: 1796 bytes, checksum: 72121cd7df6289bd9d89a7bcc46ea674 (MD5) en
dc.description.statementofresponsibility กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.description.tableofcontents สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ / สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว / สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่ยเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล / สาระที่ 4 การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค / สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต / th
dc.format.extent 456 หน้า th
dc.format.medium text/pdf th
dc.language.iso th th
dc.publisher [กรุงเทพฯ] : สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
dc.relation.ispartofseries ชุดการเรียนทางไกล th
dc.rights สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.source สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย th
dc.subject ทักษะการดำรงชีวิต th
dc.title ชุดการเรียนทางไกล หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 รหัส พล 30 (LH 30) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย th
dc.type หนังสือเรียน th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th
dclib.location สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ 1

Files in this item

Files Size Format View
onie-ebook-text-sect4-lh30.pdf 3.091Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record