การจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

การจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

Show simple item record

dc.contributor.author สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
dc.date.accessioned 2009-06-17T10:09:06Z
dc.date.available 2009-06-17T10:09:06Z
dc.date.issued 2004-09
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2386
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS-D Project (admin@kids-d.org) on 2009-06-17T10:09:06Z No. of bitstreams: 2 onie-ebook-manual-0000001.pdf: 31763342 bytes, checksum: ea8874392b820324b021dd604e1b421e (MD5) license.txt: 1793 bytes, checksum: f83c8658a5f62548ab69e851f0f22af0 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-06-17T10:09:06Z (GMT). No. of bitstreams: 2 onie-ebook-manual-0000001.pdf: 31763342 bytes, checksum: ea8874392b820324b021dd604e1b421e (MD5) license.txt: 1793 bytes, checksum: f83c8658a5f62548ab69e851f0f22af0 (MD5) en
dc.description.statementofresponsibility สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย th
dc.description.tableofcontents บทนำ / หลักการและความเชื่อพื้นฐาน การจัดการศึกษานอกโรงเรียน / การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา / กระบวนการจัดการเีรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน / การจัดทำโครงงาน / การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) / การพบกลุ่ม / การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ / เครื่องมือการวัดผล / การเทียบโอนผลการเีรียน / การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน th
dc.format.extent 208 หน้า th
dc.format.medium text/pdf th
dc.language.iso th th
dc.relation.ispartofseries เอกสารเสริมความรู้ th
dc.rights สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย th
dc.source สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย th
dc.subject การศึกษา -- ไทย th
dc.subject การศึกษาพื้นฐาน th
dc.subject การศึกษานอกระบบ th
dc.subject การพัฒนาการศึุกษา th
dc.subject การศึกษา -- หลักสูตร th
dc.title การจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 th
dc.title.alternative เอกสารเสริมความรู้ เรื่อง การจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 th
dc.type หนังสือ th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักศึกษา th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th
dclib.location สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย th

Files in this item

Files Size Format View
onie-ebook-manual-0000001.pdf 31.76Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record