ชุดวิชาการศึกษานอกโรงเรียน หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชุดวิชาการศึกษานอกโรงเรียน หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Show simple item record

dc.contributor.author กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศึกษานอกโรงเรียน
dc.date.accessioned 2009-06-18T02:08:45Z
dc.date.available 2009-06-18T02:08:45Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2387
dc.description ชุดวิชาการศึกษานอกโรงเรียน หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน พุทธศักราช 2544 กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.description.provenance Submitted by kamolchanok wiangwiwat (moddang_lemon@hotmail.com) on 2009-06-18T02:08:45Z No. of bitstreams: 2 onie-ebook-text-sect1-2-living-1.pdf: 3931751 bytes, checksum: de728fd288d5407ced1a3d78bc90739c (MD5) license.txt: 1796 bytes, checksum: d66276a4b549248cf038ec1773ff345a (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-06-18T02:08:45Z (GMT). No. of bitstreams: 2 onie-ebook-text-sect1-2-living-1.pdf: 3931751 bytes, checksum: de728fd288d5407ced1a3d78bc90739c (MD5) license.txt: 1796 bytes, checksum: d66276a4b549248cf038ec1773ff345a (MD5) en
dc.description.statementofresponsibility กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.description.tableofcontents ตอนที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ / ตอนที่ 2 ชีวิตและครอบครัวศึกษา / ตอนที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมกีฬาไทย และกีฬาสากล / ตอนที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค / ตอนที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต th
dc.format.extent 205 หน้า th
dc.format.medium text/pdf th
dc.language.iso th th
dc.relation.ispartofseries ชุดวิชาการศึกษานอกโรงเรียน th
dc.rights สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.source สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย th
dc.subject ทักษะการดำรงชีวิต th
dc.title ชุดวิชาการศึกษานอกโรงเรียน หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น th
dc.type หนังสือเรียน th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dclib.location สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ th

Files in this item

Files Size Format View
onie-ebook-text-sect1-2-living-1.pdf 3.931Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record