แผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554)

แผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554)

Show simple item record

dc.contributor.author สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
dc.date.accessioned 2009-06-19T06:07:56Z
dc.date.available 2009-06-19T06:07:56Z
dc.date.issued 2008-06
dc.identifier.isbn 9789742322995
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2428
dc.description.provenance Submitted by kamolchanok wiangwiwat (moddang_lemon@hotmail.com) on 2009-06-19T06:07:56Z No. of bitstreams: 2 onie-ebook-manual-0000026.pdf: 6547631 bytes, checksum: 49cfb4770728a8d7552bd4edd1f5644d (MD5) license.txt: 1796 bytes, checksum: da20aaf1ec18c1a6cea9fabbe30201f2 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-06-19T06:07:56Z (GMT). No. of bitstreams: 2 onie-ebook-manual-0000026.pdf: 6547631 bytes, checksum: 49cfb4770728a8d7552bd4edd1f5644d (MD5) license.txt: 1796 bytes, checksum: da20aaf1ec18c1a6cea9fabbe30201f2 (MD5) en
dc.description.statementofresponsibility สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย th
dc.description.tableofcontents ส่วนที่ 1 บทนำ / ส่วนที่ 2 สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ / ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของโครงการ/กิจกรรม / ส่วนที่ 4 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ th
dc.format.extent 119 หน้า th
dc.format.medium text/pdf th
dc.language.iso th th
dc.publisher [กรุงเทพฯ] : กลุ่มแผนงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
dc.rights สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย th
dc.source สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย th
dc.subject การศึกษานอกระบบ th
dc.subject การศึกษาตามอัธยาศัย th
dc.title แผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) th
dc.type หนังสือ th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.mediator นักศึกษา th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th
dclib.location สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ 1

Files in this item

Files Size Format View
onie-ebook-manual-0000026.pdf 6.547Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record