รูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยห้องสมุดประชาชน

รูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยห้องสมุดประชาชน

Show simple item record

dc.contributor.author กรมการศึกษานอกโรงเรียน. ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
dc.date.accessioned 2009-06-19T06:24:59Z
dc.date.available 2009-06-19T06:24:59Z
dc.date.issued 2002-08
dc.identifier.isbn 9746502093
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2429
dc.description.provenance Submitted by kamolchanok wiangwiwat (moddang_lemon@hotmail.com) on 2009-06-19T06:24:58Z No. of bitstreams: 2 onie-ebook-manual-0000027.pdf: 65876468 bytes, checksum: 03fb2ee6d49334d1e3c8e6b456adf7df (MD5) license.txt: 1796 bytes, checksum: 1b9002bd28aef035f0c97f425cfd5a48 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-06-19T06:24:59Z (GMT). No. of bitstreams: 2 onie-ebook-manual-0000027.pdf: 65876468 bytes, checksum: 03fb2ee6d49334d1e3c8e6b456adf7df (MD5) license.txt: 1796 bytes, checksum: 1b9002bd28aef035f0c97f425cfd5a48 (MD5) en
dc.description.statementofresponsibility สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย th
dc.description.tableofcontents บทที่ 1 บทนำ / บทที่ 2 ความหมายและแนวคิดการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย / บทที่ 3 รูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยห้องสมุดประชาชน / บทที่ 4 แนวทางการประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้รับบริการ / บทที่ 5 แนวทางการจัดการศึกษาตามรูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยห้องสมุดประชาชน / บทที่ 6 การจัดแฟ้มสะสมงาน/แฟ้มพัฒนางานการจัดกระบวนการเรียนรู้บรรณารักษ์ / บทที่ 7 แนวทางการนิเทศการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยห้องสมุดประชาชน th
dc.format.extent 158 หน้า th
dc.format.medium text/pdf th
dc.language.iso th th
dc.publisher [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย กรมการศึกษานอกโรงเรียน
dc.rights สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย th
dc.source สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย th
dc.subject การศึกษา -- การบริหารจัดการ th
dc.subject การศึกษาตามอัธยาศัย th
dc.subject ห้องสมุดประชาชน th
dc.title รูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยห้องสมุดประชาชน th
dc.type หนังสือ th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.mediator นักศึกษา th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th
dclib.location สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย th

Files in this item

Files Size Format View
onie-ebook-manual-0000027.pdf 65.87Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record