รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการอ่านเขียนของนักเรียนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการอ่านเขียนของนักเรียนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.date.accessioned 2008-06-14T14:34:30Z
dc.date.available 2008-06-14T14:34:30Z
dc.date.copyright 2544
dc.identifier.isbn 9742689563
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/954
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-06-14T14:34:30Z No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_03001.pdf: 738306 bytes, checksum: 93d91d2c70426445f13d8e43459ae1d7 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: e830e3bf11d647beaff0afca7b26b39b (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-06-14T14:34:30Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_03001.pdf: 738306 bytes, checksum: 93d91d2c70426445f13d8e43459ae1d7 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: e830e3bf11d647beaff0afca7b26b39b (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 153 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject การอ่าน -- วิจัย th
dc.subject การส่งเสริมการอ่าน -- วิจัย th
dc.title รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการอ่านเขียนของนักเรียนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน th
dc.type คู่มือครู th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_03001.pdf 738.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record