การใช้แผนที่ดาว

การใช้แผนที่ดาว

Show simple item record

dc.contributor สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.contributor.author สุจิตรา ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ th
dc.date.accessioned 2007-10-23T22:48:38Z
dc.date.available 2007-10-23T22:48:38Z
dc.date.issued 2005-09-12 th
dc.identifier HASH431e9f7204bd4b850f68db th
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH431e9f7204bd4b850f68db
dc.description [6 หน้า] th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2550-10-23T22:48:38Z (GMT). No. of bitstreams: 12 IPST_SciSec_0018-1_1.jpg: 11133 bytes, checksum: 253bed13d6ea4820cdbf1e10bcb0786a (MD5) IPST_SciSec_0018-2_1.jpg: 16316 bytes, checksum: 55bbbf99618f31bfa6b5eb274e35fe73 (MD5) IPST_SciSec_0018-2_2.jpg: 17145 bytes, checksum: 5a366813c8bdd96446858d2e850f1994 (MD5) IPST_SciSec_0018-3_1.jpg: 12502 bytes, checksum: 7bfdbbb44dafba2d43fe8e985690cace (MD5) IPST_SciSec_0018-3_2.jpg: 12783 bytes, checksum: 1a03284a1ecb293e85f7c31553c715c9 (MD5) IPST_SciSec_0018-3_3.jpg: 14431 bytes, checksum: 7a67996b7cbc8350efc2d6f61f3b2ad0 (MD5) IPST_SciSec_0018-3_4.jpg: 93074 bytes, checksum: 294b9f440a129afbeab6008faa20e007 (MD5) IPST_SciSec_0018-4_1.jpg: 54711 bytes, checksum: 11609cc0d6d24425cd73e4ce44d58bb9 (MD5) IPST_SciSec_0018-5_1.jpg: 71852 bytes, checksum: 513be715d5bfb5957a7e6cc60536415e (MD5) IPST_SciSec_0018-6_1.jpg: 100458 bytes, checksum: f77c801b2455a3d4029d28e709dec869 (MD5) IPST_SciSec_0018-6_2.jpg: 98423 bytes, checksum: c2189a4a8ce9046b559f3f914e1a7af9 (MD5) doc.pdf: 1657855 bytes, checksum: 3f98d8d3def07898ee63374d1982fa2f (MD5) th
dc.format.extent 11133 bytes
dc.format.extent 16316 bytes
dc.format.extent 17145 bytes
dc.format.extent 12502 bytes
dc.format.extent 12783 bytes
dc.format.extent 14431 bytes
dc.format.extent 93074 bytes
dc.format.extent 54711 bytes
dc.format.extent 71852 bytes
dc.format.extent 100458 bytes
dc.format.extent 98423 bytes
dc.format.extent 1657855 bytes
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso th th
dc.publisher [กรุงเทพฯ]: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี th
dc.rights สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.source IPST_SciSec_0018.pdf th
dc.subject วิทยาศาสตร์ -- มัธยมศึกษา th
dc.subject วิทยาศาสตร์ -- ความรู้ทั่วไป th
dc.subject ดาราศาสตร์ th
dc.title การใช้แผนที่ดาว th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel มัธยมศึกษา th

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 1.657Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record